Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a gyakornoki program során kezelt személyes adatokról hatályos: 2019. szeptember 2. napjától

Jelen dokumentum célja, hogy az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (GDPR)1 alapján tájékoztatást adjon a www.talentis.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül regisztrált természetes személyeknek (érintett, a továbbiakban: Pályázó) személyes adataik kezeléséről.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az Adatkezelő a Pályázó által a regisztráció során megadott, illetve feltöltött önéletrajzában feltüntetett olyan személyes adatait kezeli, amelyek alkalmasak a személyazonosítására, valamint a tanulmányaival, képzettségével, végzettségével, továbbá preferenciáival kapcsolatosak.

A Pályázó ezen személyes adatait az Adatkezelő

  • a meghirdetett gyakornoki programra való jelentkezés,
  • a megfelelő gyakornok kiválasztása, és
  • a Pályázóval való kapcsolattartás érdekében kezeli.

Azon Pályázók esetében, akik a regisztrációkor még nem töltötték be 18. életévüket, az Adatkezelő kéri a törvényes képviselő hozzájárulását a gyakornoki programban való jelentkezéshez. Ebben az estben a törvényes képviselő személyes adata kezelésének célja a törvényes képviselő hozzájárulásának beszerzése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja: a Pályázó önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

A Pályázó a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását a Honlapon történő regisztrációval vagy a pályázatának az Adatkezelő részére történő továbbításával adja meg. A hozzájárulás kiterjed az esetleges személyes interjún, a leadott pályázat tartalmának tisztázásával, valamint a Pályázó által az interjún közölt szakmai elvárásokkal, igényekkel, és az esetleges szakmai kérdésekkel, személyes kompetenciákkal és feladatokkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére is.

Ha a Pályázó pályázatát egyéb módon (például személyesen, e-mailben) továbbítja az Adatkezelő részére, a személyes adatainak a Honlapon történő kezeléséhez az Adatkezelő kéri a Pályázó hozzájárulását.

A Pályázónak a regisztrációt minden esetben meg kell erősítenie („regisztráció aktiváció”). A visszaigazolás szükségességéről a Pályázó a megadott e-mail címére rendszerüzenetet kap. Ha a megadott időintervallumon belül (7 nap) nem érkezik meg a visszaigazolás (hozzájáruló nyilatkozat), az adatok automatikusan törlésre kerülnek.

Amennyiben a regisztráció megerősítéséhez szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása, a törvényes képviselő Pályázó által megadott e-mail címére az Adatkezelő regisztrációt megerősítő e-mailt küld. Ha a megadott időintervallumon belül (7 nap) nem érkezik meg a visszaigazolás (hozzájáruló nyilatkozat), az adatok automatikusan törlésre kerülnek. (Tehát a 18. életévüket be nem töltött Pályázó esetében mind a törvényes képviselő, mind a Pályázó részéről szükséges a visszaigazolás. Bármelyik visszaigazolás hiányában a regisztráció nem jön létre, az adatok törlésre kerülnek.)

A Pályázó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás önkéntes, ugyanakkor az adatok nélkül a jelentkezés nem bírálható el megfelelően. Munkaviszony létesítését szükségessé tevő pozícióra való jelentkezés esetén további jogalapul szolgál a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 10. § (1) bekezdése, amely alapján már a munkaviszony létesítését megelőzően kérhetők a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges adatok.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

Regisztráció során KÖTELEZŐ megadni Amit regisztráció során NEM KÖTELEZŐ megadni Személyes adatok, amelyek a kiválasztás során jöhetnek létre
vezetéknév, keresztnév önéletrajz (külön dokumentumként csatolandó) a telefonos és/vagy személyes interjú során szolgáltatott személyes adatok (pl. motiváció, korábbi szakmai tapasztalat, nyelvtudás stb.)
e-mail cím önéletrajzban a Pályázó által önkéntesen megadott személyes adatok a kiválasztási folyamat során – amennyiben alkalmazásra kerül - készségfelmérő teszteken elért eredmény
  bármely egyéb dokumentum a pályázati kiírásban kérteken kívül ha a jelölt kiválasztásra kerül, az ajánlathoz kapcsolódó személyes adatok
telefonszám - az Adatkezelő a jelentkezésekkel, pályázatokkal összefüggésben belső feljegyzéseket készít a Pályázó alkalmasságával és annak értékelési szempontjaival kapcsolatban
születési dátum - -
18 éven aluli Pályázó törvényes képviselőjének e-mail címe - -
Legmagasabb iskolai végzettség (alapfokú/középiskola/felsőfokú), intézmény neve, szakirány - -
preferenciák (szakterület, helyszín) - -

A konkrét pályázati kiírásban kért adatokon és információkon felüli adatok és információk megadása a Pályázó szabad döntésén múlik. Az Adatkezelő különleges személyes adatok (például egészségügyi adatok, politikai véleményre vonatkozó adatok stb.) megadását nem kéri a Pályázótól. Ha a feltöltött anyag különleges személyes adatot is tartalmaz, annak kezelése miatt az Adatkezelő felveszi a Pályázóval a kapcsolatot.

ADATKEZELŐ ADATAI

Cégnév: Talentis Consulting Zrt.
Székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.
Elérhetőség: toborzas@talentisconsultingzrt.com
Kinevezett adatvédelmi tisztviselő: dr. Szolnoky Andrea
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@talentisconsultingzrt.com

ADATFELDOLGOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉG

Név: Nexum Magyarország Kft.
Székhely: 6726 Szeged, Temesvári körút 15.
E-mail: info@nexum.hu
Kapcsolattartó: Kádár Zsolt
Adatfeldolgozási tevékenység: A Honlap üzemeltetése, az alkalmazott szoftver HR szempontú optimalizálása
Hozzáférésre jogosultak: A technikai támogatást nyújtó kolléga rendelkezik hozzáféréssel a rendszerhez abban az esetben, ha a Honlap működéséhez technikai támogatásra van szükség.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA (MEGŐRZÉSI IDŐ)

Az Pályázó általános jelentkezése (általános profil létrehozása) esetén az adatmegőrzési idő a Honlapon történő regisztráció megerősítésétől számított 1 év.

A Pályázó adott gyakornoki pozícióra történő jelentkezése esetén a személyes adatok a pozíció betöltését, lezárását követően 15 napon belül törlésre kerülnek, ha a Pályázó másként nem nyilatkozik. Az Adatkezelő gyakorlata szerint a kiválasztási folyamat általánosságban az álláshirdetés lejártától számított 90 napon belül lezárul.

Ha a Pályázó még a kiválasztás előtt visszavonja jelentkezését az Adatkezelő valamelyik elérhetőségén, az Adatkezelő törli a Pályázó adatait. A jelentkezés visszavonását az Adatkezelő úgy tekinti, hogy a Pályázó a jelentkezéssel kapcsolatban igényeket nem kíván érvényesíteni.

A Pályázó a Honlapon keresztül, az adatmegőrzési időn belül bármikor saját maga is törölheti személyes adatait a „személyes adatok törlése” menügomb használatával.

A profil a személyes adatokkal együtt törlésre kerül, de statisztikai célból anonim módon még használhatók bizonyos, személyes adatokhoz nem kötött jellemzők (pl. hány jelentkező érkezett egy adott gyakornoki programra, preferált munkavégzési hely stb.). Személyes adat ilyenkor már nem nyerhető vissza.

ADATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

A Pályázó pályázataihoz és az abban foglalt személyes adataihoz az Adatkezelő szervezetén belül az érintett pályázat szerinti terület illetékese, és toborzás-kiválasztás folyamatában résztvevő munkavállalók férhetnek hozzá az adatkezelés időtartama alatt.

A kiválasztási folyamat során a Pályázó profilját a toborzásért felelős kollégá(k) ellenőrzik, és amennyiben megfelel a pozíció legfőbb kritériumainak, a rendszeren belül tovább léptetik a profilt, hogy a pozícióért felelős vezetőnek is legyen hozzáférése, meg tudja tekinteni.

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet, illetve egyéb címzettek részére. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő a Pályázó személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében az adatokat jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően.

Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében, illetve a személyes és üzleti adatok klasszifikációjához mérten hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, melyek esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítja.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza és kezeli. Amennyiben a Pályázó adatvédelmi incidenst észlel, erről szóló bejelentését is az Adatkezelő elérhetőségein teheti meg.

A PÁLYÁZÓ (ÉRINTETT) JOGAI:

A Pályázó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen és élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

A Pályázó az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein nyújthatja be adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit vagy a Honlapon saját maga is élhet az egyes érintetti jogok érvényesítésével (pl. hozzáférés, helyesbítés).

Hozzáférés: A Pályázó jogosult hozzáférni személyes adataihoz. Ennek célja, hogy a Pályázó tisztában legyen azzal, és ellenőrizhesse, hogy az Adatkezelő személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban használja fel. A Pályázó a Honlapra belépve hozzáférhet megadott személyes adataihoz.

A helyesbítéshez való jog: A Pályázó jogosult a pontatlan vagy nem teljes személyes adatai helyesbítésére. A Pályázó regisztrált felhasználóként saját maga aktualizálhatja, módosíthatja személyes adatait az adatkezelés időtartama alatt a rendszeren keresztül. Továbbá az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, telefonszámát, képzettségét, ha abban változás következik be).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): A Pályázónak lehetősége van arra, hogy töröltesse vagy eltávolíttassa személyes adatait, ha nincs jogszerű indok az Adatkezelő számára azok további használatára. (Ez nem egy korlátozás nélküli jog, vannak alóla bizonyos kivételek.)
A Pályázó az adatkezelés ideje alatt bármikor törölheti adatait a rendszerből, továbbá az Adatkezelő megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak törlését. Ha a Pályázó törli adatait vagy azok törlését kéri, azzal az esetlegesen éppen zajló, Pályázót érintő kiválasztási folyamat is megszakad, és a Pályázó nem kerülhet kiválasztásra.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: A Pályázó kérheti adatai további kezelésének „blokkolását” vagy korlátozását. Az adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő továbbra is tárolhatja az adatokat, de egyébként nem használhatja fel azokat.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha a Pályázó:

  • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
  • úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
  • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az Adatkezelőnek nincs szüksége ezekre az adatokra.

Adathordozhatósághoz való jog: A Pályázó jogosult a személyes adatait megkapni és saját céljára más szolgáltatásokkal összefüggésben vagy társaságok kezelésében újra felhasználni. (Ez nem egy korlátozás nélküli jog, vannak alóla bizonyos kivételek.) Az adathordozhatósághoz való jog nem terjed ki a papír alapon tárolt adatokra, ezért a Pályázó nem kérheti az így tárolt adatainak megküldését. Az adathordozhatóság nem jár automatikusan az adat törlésével, és nem érinti a továbbított adatra az Adatkezelőnek irányadó megőrzési időt sem.

Tiltakozás az adatkezelés ellen: A Pályázó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Pályázó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jogok gyakorlásának keretei:
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Pályázó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Pályázó panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga és a bírósághoz fordulás joga: A Pályázó az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: 06 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Pályázó adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége bírósági eljárás kezdeményezése. A Pályázó az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Pályázó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

A Pályázó kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős Adatkezelőtől. Ha az Adatkezelő a Pályázó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Pályázó személyiségi jogát megsérti, a Pályázó az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

1. GDPR = az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről